Základné údaje

Deň zápisu do OR : 2.1.2007
Názov : Forest Wood Slovakia a.s.
Sídlo : Fraňa Kráľa 2080 022 01 ČADCA
IČO : 36 717 975
IČ DPH : SK 2022300269
Obchodný register, Okresného súdu Žilina, oddiel Sa vložka číslo 10570/L

 

Info:

Dalibor Balaš - Predseda predstavenstva :

"Forest Wood Slovakia a.s. bola zriadená rozhodnutím akcionárov v roku 2006. Akciová spoločnosť v zmysle Obchodného zákonníka je hospodárskou organizáciou s právom podnikateľskej činnosti, prevádzkovou výrobou a obchodom."

Vedenie firmy sa zaväzuje uplatňovať a udržovať požiadavky spotrebiteľského reťazca dreva v súlade so smernicou CFCS 2002:2011. To znamená, že firma je pripravená nakupovať a dodávať certifikovanú drevnú surovinu v maximálnych množstvách. Vedenie spoločnosti ďalej prijíma záväzok, že sa bude riadiť zásadami pre ochranu zdravia, bezpečnosti práce a pracovnej sily, ktoré vychádzajú z Deklarácie o základných princípoch a právach pri práci, ktorá bola prijatá Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) v roku 1998.

To znamená, že:

- pracovníkom nie je bránené slobodne sa združovať, vyberať si svojich zástupcov a kolektívne vyjednávať so svojim zamestnávateľom

- nevyužíva nútenej práce

- nevyužíva pracovníkov, ktorí nedosiahli minimálneho legálneho veku 15 rokov alebo veku ukončenia povinnej školskej dochádzky, ktorý môže byť ešte vyšší

- neodopiera svojim pracovníkom rovnaké pracovné príležitosti a zaobchádzanie

- pracovné podmienky neohrozujú bezpečnosť a zdravie