Základné údaje

Deň zápisu do OR : 2.1.2007
Názov : Forest Wood Slovakia a.s.
Sídlo : Fraňa Kráľa 2080 022 01 ČADCA
IČO : 36 717 975
IČ DPH : SK 2022300269
Obchodný register, Okresného súdu Žilina, oddiel Sa vložka číslo 10570/L

 

Certifikáty:

Politika integrovaného systému riadenia akosti, životného prostredia a bezpečnej práce (ISR)

Cieľom našej firmy je prevádzať ťažobné a pestovateľské práce, vrátane súvisiacich služieb takým spôsobom, aby boli pri efektívnom využití síl a prostriedkov optimálne uspokojené požiadavky a očakávania týkajúce sa súčasných i budúcich zákazníkov na kvalitu produktov, a to s minimálnym dopadom výroby na životné prostredie a pri zachovaní bezpečných pracovných postupov. Pre splnenie požiadaviek chceme maximálne využiť znalosti a skúsenosti našich pracovníkov, podnety zákazníkov, dodávateľov i najnovšie poznatky vedy a techniky. V súlade s týmto cieľom a strategickým plánom rozvoja firmy, stanovuje vrcholové vedenie firmy túto politiku ISR:

Dlhodobé zámery:

1. Dosahovanie vysokej kvality produktov a spokojnosti zákazníkov
2. Rozširovať objem výroby v aktuálnej ponuke produktov a trvale zvyšovať ich úžitkovú hodnotu bez gradovania následných negatívnych vplyvov na životné prostredie, zdravie a životy osôb
3. Znižovať vplyv enviromentálnych aspektov pri výkone činnosti na životné prostredie
4. Predchádzať znečisťovaniu životného prostredia a predovšetkým možným enviromentálnym mimoriadnym udalostiam účinnou prevenciou
5. Dôsledne zamedzovať vzniku neprijateľných rizík a znižovať vplyv prípustných rizík v oblasti BOZP
6. Komunikovať so zainteresovanými stranami za účelom ich informovania o vývoji ISR vo firme a prípadne rozvíjať spoluprácu na prehlbovaní ISR
7. Zefektívňovať a zvyšovať účinnosť ISR a jej procesov v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008

 

---